Komt je kind of partner bij de Waag?

Als je kind of partner bij de Waag komt, dan wil je daar waarschijnlijk meer over weten. Bijvoorbeeld over de manier waarop je iemand kan steunen, of over wat we van jou verwachten bij de behandeling. Om je zo goed mogelijk te informeren, hebben we hieronder een paar vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

Gaat je kind naar de Waag?

Als je kind bij de Waag komt, starten we met een eerste gesprek, de intake. Daarvoor nodigen we ook jou als ouder of voogd uit. Tijdens de intake kijken we naar de problemen en maken we een plan voor de behandeling. Vanaf het begin vertellen we je hoe het gaat met de behandeling. Daarbij vertellen we geen onnodige details over de inhoud. We vertellen zeker niet wat je kind ons in vertrouwen vertelt. Daarnaast vragen we je regelmatig om aanwezig te zijn bij evaluaties, gesprekken waarin we terugkijken op de behandeling tot op dat moment. Dit gebeurt bij de jongere cliënten wat vaker dan bij de cliënten die bijna 18 zijn.

Hoe steun je een kind in behandeling?

Je kunt je kind steunen door te zorgen dat het de behandeling kan volgen en door interesse te tonen in de zaken die je kind leert. Dat kan betekenen dat jij je kind voor zijn of haar afspraak naar ons toe brengt. Het kan ook betekenen dat je bijvoorbeeld meer ruimte biedt om te praten over wat je kind meemaakt en over zijn of haar gevoelens.

Wat verwachten we van de ouders bij de behandeling?

Wanneer sprake is van systeembegeleiding, dan krijgt het hele gezin met de behandeling te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld als gekozen wordt voor OLG (Ouderschap met Liefde en Grenzen). Maar ook in andere gevallen kan begeleiding door de ouder(s) onderdeel zijn van de behandeling. We helpen je dan bijvoorbeeld om beter je gezag naar je kind uit te oefenen. Als tijdens de behandeling blijkt dat je zelf problemen hebt die niet direct te maken hebben met je kind, dan bespreken we of er voor jou behandelmogelijkheden zijn. We bekijken dan of dit bij de Waag kan of dat een andere instelling geschikter is.

Gaat je partner naar de Waag?

Wanneer je partner een behandeling volgt vanwege huiselijk geweld, dan nodigen we jou ook uit. Vaak kun je vaardigheden aanleren om de veiligheid binnen je relatie of je gezin te vergroten. Afhankelijk van de situatie kijken we of je hierbij samen relatietherapie volgt, of dat het beter is dat jij en je partner een eigen behandeling volgen. Bij voorkeur word je dan wel bij elkaars behandeling betrokken. In alle gevallen kijken we samen met jou wat er nodig is om de situatie veiliger te maken.

Wat verwachten we van je gezin bij de behandeling?

Als het mogelijk is, doen ook de kinderen uit je gezin aan de behandeling mee. We willen tenslotte dat alle gezinsleden veilig zijn. Dit noemen we een systeembehandeling. Hierbij worden de verschillende delen van het systeem (in dit geval het gezin) behandeld. En hoewel behandeling meestal bij de Waag plaatsvindt, kan een huisbezoek er ook deel van uitmaken. Als tijdens de behandeling blijkt dat de andere kinderen een andere soort behandeling nodig hebben, dan bespreken we welke behandelmogelijkheden er bij andere instellingen mogelijk zijn.

Wat kost de behandeling?

Jouw zorgverzekeraar vergoedt in principe de kosten voor een behandeling bij de Waag. Er moet wel een geldige verwijsbrief zijn. Maar let op: voor de basisverzekering geldt een eigen risico. Voor 2018 is dat vastgesteld op 385 euro, tenzij je zelf een hoger eigen risico hebt gekozen. Over daadwerkelijke vergoedingen van zorg of de hoogte van het eigen risico raden wij je aan om contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar.

Heb je vragen over je factuur?

Die horen uiteraard thuis bij jouw zorgverzekeraar. Bij sommige verzekeraars staat de Waag anders in het systeem vermeld, dit kan zijn onder de naam: de Forensische Zorgspecialisten of (de) Dr. Henri van der Hoeven Stichting.

DBC-systematiek
Als je in behandeling komt bij de Waag, dan openen wij een zogenaamde DBC voor jou, een Diagnose Behandel Combinatie. In deze DBC wordt alle tijd geregistreerd die met jouw behandeling samenhangt. Dus zowel jouw contacten met de behandelaar (directe tijd) als de activiteiten die de behandelaar daaromheen voor je behandeling doet (indirecte tijd).

Een DBC mag maximaal 365 dagen, één jaar, geopend zijn. Als dat jaar voorbij is en je behandeling kan nog niet worden afgesloten, wordt een nieuwe DBC voor je geopend. Over de afgesloten DBC ontvangt je verzekeraar dan een factuur.

Je kunt dus op twee momenten een factuur ontvangen met betrekking tot je behandeling bij de Waag:

  • op het moment dat de behandeling klaar is en je DBC wordt afgesloten
  • op het moment dat er een jaar verstreken is, je DBC wordt afgesloten en een nieuwe DBC wordt geopend

Wat staat er op de factuur?
Als je DBC wordt afgesloten, stuurt de Waag een factuur naar je zorgverzekeraar. Jouw zorgverzekeraar is vanaf 1 juni 2014 verplicht om je een gedetailleerd overzicht te verstrekken van de betalingen die voor jou zijn gedaan.

Directe tijd:Hier vind je de rechtstreekse contacten van jou met je behandelaar. Dat kunnen face-to-face gesprekken zijn, maar ook telefoontjes of e-mailcontact.

Indirecte tijd:Dit is de tijd waarvan je je waarschijnlijk minder bewust bent: dit is tijd, die de behandelaar ook aan jouw behandeling heeft besteed, maar buiten jouw zicht. Hieronder valt het voorbereiden/bijhouden van het dossier, registratie en rapportages en overleg met gespecialiseerde collega’s (bijvoorbeeld een psychiater) of tussen betrokken behandelaren.

Wij merken, dat het onderscheid directe/indirecte tijd tot veel vragen leidt. Dat is logisch, want het kan dus zijn, dat je maar één gesprek met een behandelaar hebt gehad, maar toch een rekening ziet van bijvoorbeeld 4 uur. Dat heeft dan met de indirecte tijd te maken, die ook onderdeel is van je behandeling en door ons dus in rekening wordt gebracht bij jouw verzekeraar.

(Overigens zijn hieraan duidelijke regels verbonden. De verzekeraars onderhandelen met zorgaanbieders als de Waag over de totale prijs van een DBC: zo zal een verzekeraar niet met de Waag in zee gaan, als wij bijvoorbeeld meer uren of meer contacten nodig hebben bij een bepaalde DBC vergeleken met een andere specialistische ggz-instelling)

Op de specificatie vind je meestal: (dit kan per verzekeraar verschillen)

  • de totale – in rekening gebrachte - tijd, opgesplitst in directe en indirecte tijd, zoals hierboven uitgelegd.
  • de naam van je behandelaar. Je kunt hierbij dus ook een naam tegenkomen van een behandelaar die je niet kent. Dat betekent dat deze behandelaar ook tijd aan jouw behandelingen heeft besteed, bijvoorbeeld in het kader van het hierboven genoemde (multidisciplinair) overleg.
  • de Waag is onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten