Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Veelgestelde vragen verwijzers

Veelgestelde vragen voor verwijzers over de Waag

De behandelaars van de Waag streven naar een zo goed mogelijk contact met verwijzers. Hier vind je antwoord op de meest gestelde vragen van verwijzers. Antwoorden op specifieke vragen over cliënten en familie vind je op desbetreffende pagina's.

Hoe verwijs ik mijn cliënt naar de Waag?

Dat kan door middel van een telefoontje naar een van de poliklinieken van de Waag, maar kan ook via ons aanmeldformulier. 

Welke afwegingen maakt de Waag als een cliënt vraagt om intensivering van de behandeling?

Als een cliënt vraagt om meer (dat wil zeggen vaker) gesprekken, bespreekt de behandelaar wat de reden is van het verzoek. Vaak heeft de vraag te maken met een tijdelijke verhoging van de emotionele spanning bij de cliënt, bijvoorbeeld ten tijde van een rechtszitting. De belangrijkste afweging is of een tijdelijke intensivering van de behandeling de cliënt voldoende helpt om de moeilijke periode door te komen. Waar nodig ondersteund met medicijnen en een veiligheidsplan waarin afspraken staan hoe om te gaan met eventuele crisismomenten. In principe wordt het verzoek van de cliënt voor meer gesprekken altijd gehonoreerd, zeker als te verwachten valt dat dit van tijdelijke duur is (gedurende een beperkt aantal weken of enkele maanden). Als de behandelaar reden heeft om te denken dat meer gesprekken alleen onvoldoende zullen zijn en dat opname misschien nodig is, wordt - in overleg met de cliënt - onderzocht hoe dit kan worden geregeld.

Wat kost een behandeling bij de Waag?

Als je doorverwezen bent in een strafrechtelijk kader, betaal je zelf geen kosten. In alle andere gevallen wordt de behandeling grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor een behandeling bij de Waag als zij een contract met ons hebben afgesloten. Er moet wel een geldige verwijsbrief zijn. Voor de basisverzekering geldt een eigen risico. De behandeling bij de Waag valt ook onder het eigen risico en de behandeling begint bij het intakegesprek. Over daadwerkelijke vergoedingen van zorg of de hoogte van het eigen risico raden wij de cliënt aan om contact op te nemen met zijn zorgverzekeraar.Wat doet de Waag als een cliënt een acuut agressieprobleem signaleert?

Hoewel veel cliënten bij de Waag in behandeling zijn omdat ze moeite hebben hun agressie onder controle te houden, geven zij slechts zelden duidelijke signalen dat dit acuut aan de orde is.. En als ze dat wel doen nemen Waag-behandelaars die zeer serieus, en zeker ook als mensen uit de omgeving van de cliënt hun bezorgdheid uiten. Behandelaars doen dan alles wat in hun vermogen ligt om gevaar voor de cliënt of anderen te bezweren; bijvoorbeeld door samen met de cliënt een veiligheidsplan op te stellen, een psychiater te consulteren voor verdere beoordeling of verstrekking van kalmerende medicatie, of de crisisdienst in te schakelen voor een crisisopname. Veel vaker zijn de signalen dat cliënten het moeilijk hebben minder duidelijk. Behandelaars moeten tijdens hun werk dan ook steeds inschatten of er sprake is van gevaar, en op basis van hun inschatting doen wat nodig is.

Wie betaalt de behandeling bij de Waag?

In de regel worden de behandelingen van de Waag vergoed door de zorgverzekeraar of justitie of door gemeenten in geval van jongeren tot 18 jaar. Er wordt een eigen risico gevraagd van cliënten in de ggz-zorg. Deze bijdrage geldt niet voor cliënten die met een strafrechtelijke titel bij de Waag komen en voor jongeren tot achttien jaar.

Wat houdt een behandeling bij de Waag in?

Samen met een behandelaar werkt een cliënt tijdens de behandeling aan het voorkomen van terugval in strafbaar gedrag en aan het structureel oplossen van problemen. Als aan deze problemen niets wordt gedaan, blijft de kans op herhaling van een delict bestaan. Daarom biedt de Waag de cliënt een zo volledig mogelijk behandelpakket aan. Soms is het nodig om de behandeling te ondersteunen met medicijnen.

Meer informatie over specifieke behandelingen van de Waag, vindt u hier.

Hoe brengt de Waag mogelijke risico’s in beeld?

Onze behandelingen richten zich primair op veiligheid en het voorkomen van nieuw strafbaar gedrag. Vandaar dat we altijd starten met een risicotaxatie. Hiervoor gebruiken we de door de Waag ontwikkelde Raf GGZ, het eerste Nederlandse instrument voor risicotaxatie in de ambulante forensische zorg. Dit leidt tot een individueel behandelplan. Deze risicotaxatie wordt gedurende de behandeling regelmatig herhaald.

Wie komt in aanmerking voor een behandeling bij de Waag?

De Waag biedt behandelingen voor zowel mannen als vrouwen. De meeste cliënten komen naar de Waag omdat ze in aanraking zijn geweest met politie of justitie vanwege strafbaar gedrag. Sommige cliënten komen vrijwillig of via de huisarts omdat ze bang zijn dat ze misschien in strafbaar gedrag zullen vervallen. Het behandelaanbod van de Waag valt in grote lijnen uiteen in behandelingen tegen huiselijk geweld, agressief gedrag of seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Waag heeft ook behandelingen voor jongeren vanaf 12 jaar met ernstige gedragstoornissen.

Hoe lang duurt een behandeling bij de Waag?

De duur van een behandelperiode is afhankelijk van het behandelplan van een cliënt. De duur van die periode kan variëren van een paar maanden tot een jaar of langer. De meeste behandelingen bestaan uit gesprekken. Dat kunnen een-op-een gesprekken zijn met een behandelaar, maar ook groepsgesprekken. De gesprekken duren drie kwartier, de groepsbijeenkomsten anderhalf uur.

Hoe gaat de Waag te werk?

De forensisch experts van de Waag leveren maatwerk voor iedere cliënt. De basis is een individueel traject op maat. Dit vullen we waar nodig aan met individuele psychotherapie, partnerrelatietherapieën, gezinstherapieën en groepsbehandelingen. De behandelingen zijn laagdrempelig en motiverend, waarbij we vaak outreachend werken. De behandelaars sluiten aan bij de motivatie en leerstijl van de cliënt, zodat deze daadwerkelijk in beweging komt en vooruitgang boekt. We richten ons op het vergroten van vaardigheden van cliënten en herstel van hun positie in de maatschappij. Binnen de behandeling werken we systeem- en contextgericht. Een cliënt staat namelijk niet op zichzelf. Daarom betrekken we waar mogelijk het systeem (gezin, familie en vrienden) en de context (werk- en/of woonsituatie). Onze behandelaars gebruiken de What Works-benadering en Evidence Based Medicine als uitgangspunten bij de keuze voor een behandeling. De kern van beide modellen is het – waar mogelijk – werken met interventies waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is aangetoond.

Heeft je cliënt vragen over de factuur?

Die horen uiteraard thuis bij de zorgverzekeraar. Bij sommige verzekeraars staat de Waag anders in het systeem vermeld, dit kan zijn onder de naam: de Forensische Zorgspecialisten of (de) Dr. Henri van der Hoeven Stichting.

DBC-systematiek
Als de cliënt in behandeling komt bij de Waag, dan openen wij een zogenaamde DBC, een Diagnose Behandel Combinatie. In deze DBC wordt alle tijd geregistreerd die met de behandeling van de cliënt samenhangt. Dus zowel de contacten met de behandelaar (directe tijd) als de activiteiten die de behandelaar daaromheen voor de behandeling van de cliënt doet (indirecte tijd).

Een DBC mag maximaal 365 dagen, één jaar, geopend zijn. Als dat jaar voorbij is en de behandeling kan nog niet worden afgesloten, wordt een nieuwe DBC geopend. Over de afgesloten DBC ontvangt de verzekeraar dan een factuur.

De cliënt kan dus op twee momenten een factuur ontvangen met betrekking tot de behandeling bij de Waag:

  • op het moment dat de behandeling klaar is en de DBC wordt afgesloten
  • op het moment dat er een jaar verstreken is, de DBC wordt afgesloten en een nieuwe DBC wordt geopend

Wat staat er op de factuur?
Als de DBC wordt afgesloten, stuurt de Waag een factuur naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar is verplicht om een gedetailleerd overzicht te verstrekken van de betalingen die voor de cliënt zijn gedaan.

Directe tijd: hier vind je de rechtstreekse contacten van de cliënt met de behandelaar. Dat kunnen face-to-face gesprekken zijn, maar ook telefoontjes of e-mailcontact.

Indirecte tijd: dit is de tijd waarvan de cliënt zich waarschijnlijk minder bewust is: dit is tijd, die de behandelaar ook aan de behandeling heeft besteed, maar buiten het zicht. Hieronder valt het voorbereiden/ bijhouden van het dossier, registratie en rapportages en overleg met gespecialiseerde collega’s (bijvoorbeeld een psychiater) of tussen betrokken behandelaren.

Wij merken, dat het onderscheid directe/indirecte tijd tot veel vragen leidt. Dat is logisch, want het kan dus zijn, dat de cliënt maar één gesprek met een behandelaar heeft gehad, maar toch een rekening ziet van bijvoorbeeld 4 uur. Dat heeft dan met de indirecte tijd te maken, die ook onderdeel is van de behandeling en door ons dus in rekening wordt gebracht bij de verzekeraar.

(Overigens zijn hieraan duidelijke regels verbonden. De verzekeraars onderhandelen met zorgaanbieders als de Waag over de totale prijs van een DBC: zo zal een verzekeraar niet met de Waag in zee gaan, als wij bijvoorbeeld meer uren of meer contacten nodig hebben bij een bepaalde DBC vergeleken met een andere specialistische ggz-instelling)

Op de specificatie vind de cliënt meestal: (dit kan per verzekeraar verschillen)

  • de totale – in rekening gebrachte - tijd, opgesplitst in directe en indirecte tijd, zoals hierboven uitgelegd.
  • de naam van de behandelaar. De cliënt kan hierbij dus ook een naam tegenkomen van een behandelaar die hij niet kent. Dat betekent dat deze behandelaar ook tijd aan de behandelingen heeft besteed, bijvoorbeeld in het kader van het hierboven genoemde (multidisciplinair) overleg.