Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van De Forensische Zorgspecialisten, waar de Van der Hoeven Kliniek en de Waag onderdeel van zijn.
Deze privacyverklaring is van toepassing op:
• bezoekers, sollicitanten en andere relaties van De Forensische Zorgspecialisten
• bezoekers van de websites van De Forensische Zorgspecialisten
https://dfzs.nl/
https://dewaagnederland.nl/
https://hoevenkliniek.nl/
https://werkenbijdfzs.nl/

Doel van deze privacyverklaring
De Forensische Zorgspecialisten verwerkt persoonsgegevens van bezoekers, sollicitanten en andere relaties. Daarbij zullen wij zorgdragen voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door De Forensische Zorgspecialisten.

Waarom wij jouw gegevens verwerken
DFZS gebruikt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt, en dus alleen voor de doeleinden die verband houden met jou. Denk hierbij aan:
• het vaststellen van jouw identiteit
• werving en selectie
• het opstarten van een sollicitatieprocedure
• voldoen aan wettelijke verplichtingen
• het benaderen voor nieuwsbrieven, indien je daarvoor bent aangemeld
• het beheren, beveiligen, aanpassen en verbeteren van onze website
• het kunnen hebben van contact en reageren op gestelde vragen
• het afhandelen van een aanvraag tot informatie en het behandelen van klachten
• het op de hoogte brengen van nieuws, ontwikkelingen, diensten en producten van De Forensische Zorgspecialisten
• het kunnen evalueren, onderzoeken en ontwikkelen van onze diensten
• interne kwaliteitsdoeleinden
• marketing en commerciële doeleinden
• onderwijsdoelen
• het voorkomen van diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag
• het doen van onderzoek
• organiseren van evenementen

Hoe wij aan de gegevens komen
De meeste gegevens verkrijgen wij rechtstreeks van jou. Daarnaast kunnen sommige gegevens op een andere manier worden verzameld:
• via onze websites, nieuwsbrieven en e-mails
• van andere partijen of bronnen, waarbij wij uiteraard de wettelijke voorschriften in acht nemen. Hierbij kan gedacht worden aan referenties, openbaar beschikbare informatie en informatie van voormalige werkgevers. Het opvragen van referenties en het opvragen van informatie bij voormalige werkgevers doen wij alleen als wij hiervoor jouw toestemming hebben verkregen.

Welke gegevens wij verwerken

Hieronder lichten we toe welke persoonsgegevens De Forensische Zorgspecialisten van je
kan verwerken.
Gegevens die door jezelf zijn verstrekt, zoals:
• je contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer)
• je geslachtgegevens en geboortedatum
• gegevens na een telefoongesprek
• gegevens uit een e-mail
• betalingsgegevens
• gegevens uit je cv/gegevens over arbeidsverleden

Gegevens die we hebben ontvangen via onze websites, nieuwsbrieven en e-mails:
• informatie over met welk apparaat je onze website hebt bezocht
• je surfgedrag op de website
• de data en tijdstippen van jouw bezoek aan onze website
• het besturingssysteem dat je gebruikt
• je browsertype en IP-adres
• je internetprovider
• het internetadres van de website waarmee wordt doorgelinkt
• de geolocatie
• de gegevens die je van de website heeft gedownload

Gegevens die we hebben ontvangen vanuit andere bronnen, zoals:
• camerabeelden
• gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn en door jou kennelijk openbaar
zijn gemaakt, zoals op sociale media en zakelijke websites
• referenties en het opvragen van informatie bij voormalige werkgevers. Dit doen wij
alleen als wij hiervoor je toestemming hebben verkregen

Op eigen verzoek en met je uitdrukkelijke toestemming kunnen wij ook andere gegevens
van je verwerken, zoals medische gegevens of gegevens over godsdienst of
levensovertuiging. Denk hierbij aan het doorgeven dat je epilepsie hebt. Hierdoor zijn wij
beter in staat om bijvoorbeeld in noodgevallen goed te kunnen handelen.

Cameratoezicht
De Forensische Zorgspecialisten maakt gebruik van cameratoezicht. Dit met het doel om
de veiligheid in en rondom de instellingen te waarborgen. Er zijn camera’s die enkel
monitoren en er zijn camera’s die ook beelden opslaan. De opgeslagen beelden worden
maximaal 7 dagen bewaard.

Gronden voor de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken jouw gegevens om onze verplichtingen uit onze overeenkomst na te kunnen
komen en om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Wij kunnen jouw gegevens ook in de volgende gevallen verwerken:
• je hebt toestemming verleend. Je kunt altijd terugkomen op de door jou verleende
toestemming door jouw verzoek naar privacy@dfzs.nl te sturen
• ter bescherming van jouw vitaal belang
• om te kunnen voldoen aan een wettelijke plicht
• om een taak van algemeen belang te vervullen
• om een gerechtvaardigd belang te kunnen behartigen

Wie hebben toegang tot de gegevens

Niet iedereen heeft toegang tot jouw gegevens. De toegang zal enkel verleend worden
aan de personen die toegang nodig hebben voor de hierboven vermelde doeleinden of
wanneer de wet dit vereist.

Bewaartermijnen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalt dat jouw gegevens niet langer
bewaard mogen worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
Voor de meeste gegevens die De Forensische Zorgspecialisten verwerkt, geldt een
wettelijke bewaartermijn. De gegevens zullen in dat geval na het verstrijken van die
bewaartermijn worden verwijderd. Voor gegevens waarvoor geen wettelijke
bewaartermijn geldt, bepaalt De Forensische Zorgspecialisten aan de hand van het doel
hoe lang het noodzakelijk is de gegevens te bewaren.

Wat doen wij om gegevens te beschermen
Binnen onze informatievoorziening speelt informatiebeveiliging een belangrijke rol. Zo
wordt periodiek controle uitgevoerd op de beveiliging van onze ICT-omgeving en ICTsystemen.
Daarnaast maken wij onze medewerkers bewust van de risico’s die samengaan
met het verwerken van informatie en persoonsgegevens in het bijzonder. Dit doen wij
onder andere met bewustwordingscampagnes en e-learnings.

Jouw rechten
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal
rechten waar wij je graag over op de hoogte willen brengen. Het gaat om de volgende
rechten:
• het recht om jouw gegevens in te zien
• het recht om vergeten te worden
• het recht op informatie
• het recht om jouw gegevens over te laten dragen
• het recht om de gegevens die over jou worden verwerkt te wijzigen
• het recht om minder gegevens te laten verwerken
• het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens

In het geval je jouw rechten wilt uitoefenen, kun je een verzoek indienen via de
contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring te vinden zijn. Wij doen uiteraard
ons uiterste best om gevolg aan het verzoek te geven, maar soms is dit niet altijd mogelijk.
Denk bijvoorbeeld aan gegevens die wij niet mogen verwijderen, omdat wij wettelijk
verplicht zijn de gegevens langer te bewaren. In die gevallen zullen wij het verzoek
gemotiveerd afwijzen.
Wij zullen je in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie
geven over het gevolg dat wij aan het verzoek geven. Deze termijn kan, indien nodig, met
twee maanden verlengd worden wanneer wij bijvoorbeeld veel verzoeken tegelijk binnen
hebben gekregen of het verzoek complex is. Wij zullen je uiteraard altijd tijdig op de
hoogte stellen wanneer dit het geval is.

Klachten en vragen
Wanneer je van mening bent dat wij ons mogelijk niet houden aan de regels uit de
Algemene Verordening Gegevensbescherming, kun je een klacht bij onze Functionaris
Gegevensbescherming indienen. Ook kan je contact opnemen met de Functionaris
Gegevensbescherming wanneer je het niet eens bent met een besluit.

Dit kan per brief aan:
Functionaris Gegevensbescherming
Willem Dreeslaan 2
3515 GB Utrecht

Of per mail aan:
privacy@dfzs.nl.

Mocht je, na behandeling van je klacht of verzoek, het niet eens zijn met het resultaat,
dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind
je op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens
Voor algemene vragen kun je contact opnemen via info@dfzs.nl of via het centrale
telefoonnummer: 030-275 82 75.

Voor vragen die te maken hebben met deze privacyverklaring of andere privacy
gerelateerde vragen kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming
via privacy@dfzs.nl.

Ook is de Functionaris Gegevensbescherming per post te bereiken via
het adres van de Forensische Zorgspecialisten:
Willem Dreeslaan 2
3515 GB Utrecht
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Website De Forensische Zorgspecialisten: www.dfzs.nl
Website Van der Hoeven Kliniek: www.hoevenkliniek.nl
Website de Waag: www.dewaagnederland.nl
Website werken bij DFZS: www.werkenbijdfzs.nl.

    Verder hebben we een privacy-verklaring van de Grip-app. Die vind je hier: Privacy-verklaring Grip-app