Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Het Forensisch Specialistisch Team van de Waag

27-05-2024

Dankzij de opdracht en op verzoek van het Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Zuid-Holland (BRENZH) heeft de Waag een werkwijze ontwikkeld die als doel heeft om stagnaties in begeleidings- en behandeltrajecten bij jongeren met forensische problematiek te doorbreken. Het gaat om jongeren van 12 tot 18 jaar, tenzij er sprake is van een Verlengde Jeugdhulp (18 tot 23 jaar), in de regio Haaglanden. 

Het Forensisch Specialistisch Team (FST) heeft primair als doel om ondersteunende outreachende forensische jeugdhulpverlening in te zetten die doorgaat waar anderen niet meer verder kunnen of stoppen. Juist wanneer er sprake is van onveilig/grensoverschrijdend gedrag is de inzet van forensische kennis nodig. Dit om te voorkomen dat een jongere verder afglijdt en dreigt verwijderd te worden van locatie van verblijf of uitgesloten te worden van een hulpverleningstraject. Door volhardend te blijven in het maken en houden van contact, wordt gestreefd naar het ontwikkelen van een duurzame en onvoorwaardelijke samenwerkingsrelatie van waaruit de jongere kan groeien.  

Hierbij ondersteunt het FST de al betrokken opvoeders, begeleiders en behandelaren in het behouden van deze relatie. Dit met de bedoeling daar niet zelf langdurig onderdeel van te worden. De duur van de ondersteunende outreachende interventie die door FST wordt ingezet is zo kort en intensief als mogelijk en zo lang als nodig.

Pijlers van het FST
Het FST richt zich op drie pijlers: 

 1. Consultatie over passende begeleiding en behandeling als jongeren met forensische problematiek en een mogelijke forensische hulpvraag nog geen begeleiding en/of behandeling hebben; 
 2. Jongeren met forensische problematiek zonder behandeling maar met begeleidende interventies die vast (dreigen te) lopen; 
 3. Jongeren met forensische problematiek met begeleiding en/of behandeling in een ambulante setting, een open leefgroep of residentiële setting en die vast (dreigen te) lopen. 

Inzet en ondersteuning van het FST
Het team kan ingezet worden:

 • Ter consultatie over passende begeleiding en behandeling als jongeren met forensische problematiek en een mogelijke forensische hulpvraag nog geen begeleiding en/of behandeling hebben.
 • Wanneer behandeling en/of begeleiding aan jeugdigen met forensische problematiek in een ambulante setting, een open leefgroep of residentiële setting vast (dreigt) te lopen/loopt. Het gedrag van de jongere wordt bijvoorbeeld als ontwrichtend en/of gevaarlijk ervaren.
 • Wanneer begeleiding aan jeugdigen met forensische problematiek zonder behandeling (dreigt) vast (te) lopen.
 • Wanneer er sprake is van hoogcomplexe problematiek en een plaatsing op een leefgroep, kan het FST preventief om ondersteuning worden gevraagd om te adviseren over de juiste aanpak. 

Ondersteuning door het FST kan bestaan uit:

 • Het, samen met de begeleidende/behandelende instantie en opvoeders, analyseren van de problematiek om te komen tot een inschatting van de aard en de ernst van de problematiek.
 • Het uitvoeren van (interactie)observaties op de groep of in de klas.
 • Het samen met de begeleidende/behandelende instantie, opvoeders en de jongere, opstellen van een veiligheids- of handelingsplan. Hierbij is ook aandacht voor het motiveren van de jongere.
 • Ondersteuning van begeleiders/behandelaren in het omgaan met onveiligheidsgevoelens/risico op onveiligheid van directe omgeving/groep.
 • Ondersteuning van begeleiders/behandelaren in de uitvoering van het veiligheidsplan door middel van advies ten aanzien van bejegening en handelen.

Financiering
De inzet van het FST wordt bekostigd door het BRENZH en vindt plaats buiten de reguliere contractering met de regio Haaglanden om. De jongere om wie het gaat, wordt niet ingeschreven bij de Waag en is geen client van de Waag. Wanneer een forensische behandeling van de jongere en/of het gezin noodzakelijk is, verloopt aanmelding en financiering volgens de reguliere manier van gecontracteerde jeugdzorg.   

Start van het FST in najaar 2024
Het project en de wijze waarop het FST ingeschakeld kan worden, wordt op dit moment uitgewerkt en naar verwachting in het najaar van 2024 geïmplementeerd. Meer informatie hierover lees je t.z.t. onder andere op deze website en die van BRENZH.